Becikowe - centrum informacji

Becikowe - ustawa o becikowym, jednorazowa dotacja, zwiększenie przyrostu naturalnego przez becikowe. Zasiłek rodzinny. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Becikowe dla najuboższych. Wniosek o becikowe. Zasiłek macierzyński. Pomoc Mops. Ciąża. Dla dzieci. Krus. Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, kredyt gotówkowy, tanie kredyty, konto. voip, telefonia internetowa, tanie rozmowy.

M  E  N  U:

Becikowe

Becikowe - co to jest?

Becikowe - historia

Becikowe FAQ - najczęściej zadawane pytania

2008 ulga podatkowa na dziecko 1145zl

Becikowe w 2008

Becikowe - krótko za i przeciw

Becikowe - dlaczego jesteśmy przeciw

Becikowe - konsekwencje dla Polski

Becikowe - artykuły

Becikowe w różnych miastach

Becikowe - cytaty

Becikowe ciekawostki

Becikowe - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

O nas - kim jesteśmy?

Linki

Poprzyj nas!

Kontakt

Mapa strony


BECIKOWE - WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ, KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK


2006-01-30

Kredyt mieszkaniowy, kredyt gotówkowy, tanie kredyty, pko kredyt.

Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka (WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ, KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK)

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - zależy od dochodu rodziny i prawa do zasiłku rodzinnego;

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.

Ad 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego. To ok. 70 proc. rodzin w Polsce. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2260) od stycznia do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku, dodatek ten wypłacany był w wysokości 500 zł. UWAGA! To świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Dla kogo dodatek?

Jak stanowi art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Należy pamiętać, że ustawa o świadczeniach rodzinnych podaje następującą definicję opiekuna faktycznego - jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka. Nie jest, zatem opiekunem faktycznym babcia dziecka pozostawionego pod jej opieką przez rodziców, którzy np. wyjechali za granicę do pracy sezonowej. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Zatem rodzina z bliźniakami otrzyma dwa dodatki - na każde z dzieci po 1000 zł.

Jak otrzymać dodatek?

Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w którym należy zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, czyli przede wszystkim jej dochód netto uzyskany w roku 2004 nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, to przysługuje tej rodzinie prawo do zasiłku rodzinnego. Dzięki temu rodzina może się starać także o dodatki do zasiłku rodzinnego - w naszym przypadku dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

- u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.

- w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć przede wszystkim:

- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

W zależności od sytuacji rodzinny mogą być też wymagane inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia. UWAGA! Na wnioski złożone w grudniu ubiegłego roku, które są rozpatrywane już po 1 stycznia 2006 roku przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Data złożenia wniosku nie decyduje tu o wysokości dodatku. Istotne znaczenie ma dzień, w którym podejmowana jest decyzja. Ponieważ zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, zatem decyzja wydawana jest w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu wydawania tej decyzji. Dlatego wszystkie decyzje o przyznaniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wydane po dniu 1 stycznia 2006 roku, powinny wskazywać jako wysokość dodatku kwotę 1000 zł.

Ad 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) jest świadczeniem rodzinnym.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:

1. matce,

2. ojcu lub

3. opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;

3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

mpips.gov.pl

Becikowe FAQ - najczęściej zadawane pytania

Becikowe w:


voip,
telefonia internetowa, rozmowy,
przez internet, telefon,
opiekunka do dzieci,
opiekunka dla dziecka,
nauka angielskiego dla dzieci
konto
konta
konta bankowe

Białej Podlaskiej

Białymstoku

Bielsko-Białej

Bydgoszczy

Chełmie

Ciechanowie

Częstochowie

Elblągu

Gdańsku

Gorzowie Wielkopolskim

Jeleniej Górze

Kaliszu

Katowicach

Kielcach

Koninie

Koszalinie

Krakowie

Krośnie

Legnicy

Lesznie

Lublinie

Łomży

Łodzi

Nowym Sączu

Olsztynie

Opolu

Ostrołęce

Pile

Piotrkowie Trybunalskim

Płocku

Poznaniu

Przemyślu

Radomiu

Rzeszowie

Siedlcach

Sieradzu

Skierniewicach

Słupsku

Suwałkach

Szczecinie

Tarnobrzegu

Tarnowie

Toruniu

Wałbrzychu

Warszawie

Włocławku

Wrocławiu

Zamościu

Zielonej Górze

Becikowe 2oo6, 2oo7, 2oo8, 2oo9 by becikowe            wygenerowano: 1 razy.

Katalog stron SEO linki bezpośrednie